KRYTEX public workshop in Nizhny Novgorod.

Location: Nizhny Novgorod, Polevaya Street, 8.

Time:  June 8-9, at 10AM

Contacts: +7 (910) 100-12-12